Algemene Voorwaarden

 

Ingangsdatum: 20 maart 2022

 

Welkom bij The Tribe, een bedrijf voor persoonlijke, psychologische en holistische coaching. Door onze website of diensten te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) en ons Privacybeleid heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, die hierbij door verwijzing zijn opgenomen. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website of diensten.

 

Bereik van de Diensten

1.1 The Tribe biedt persoonlijke, psychologische en holistische coachingsdiensten aan, waaronder maar niet beperkt tot individuele coachingsessies, groepscoachingsessies, workshops, webinars en digitale inhoud.

 

1.2 The Tribe kan elk deel van zijn diensten tijdelijk of permanent wijzigen of stopzetten, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat The Tribe niet aansprakelijk is tegenover u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van zijn diensten.

 

Gebruikersgerechtigdheid

2.1 Door onze diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent en de wettelijke bevoegdheid heeft om een bindende overeenkomst aan te gaan. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om onze diensten te gebruiken.

 

2.2 De diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die momenteel niet geschorst of verwijderd zijn van de website door The Tribe.

 

Gebruikersaccounts

3.1 Om toegang te krijgen tot bepaalde functies en diensten, moet u mogelijk een gebruikersaccount aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en wachtwoord en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

 

3.2 U stemt ermee in om The Tribe onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging.

 

Intellectueel Eigendom

4.1 The Tribe en zijn licentiegevers behouden alle rechten, titels en belangen in en op de website, diensten en alle gerelateerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten.

 

4.2 U stemt ermee in om geen enkel deel van de diensten of inhoud te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Tribe.

 

Betalingen en Terugbetalingen

5.1 Alle kosten voor onze diensten dienen voor aanvang van de dienst te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

 

5.2 The Tribe biedt een terugbetalingsbeleid van 7 dagen voor zijn diensten. Als u niet tevreden bent met onze diensten, kunt u binnen 7 dagen na de aankoopdatum een terugbetaling aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, dient u The Tribe schriftelijk op de hoogte te stellen van uw ontevredenheid en een geldige reden voor uw verzoek te verstrekken.

 

5.3 Er worden geen terugbetalingen verstrekt voor verzoeken die na 7 dagen na de aankoopdatum zijn ingediend of voor reeds verleende diensten. In geval van annulering van een sessie of evenement door The Tribe, krijgt u een volledige terugbetaling of de mogelijkheid om de sessie of het evenement opnieuw in te plannen.

 

Annuleringsbeleid

6.1 Gebruikers dienen minimaal 12 uur voor aanvang van de geplande starttijd een sessie te annuleren of opnieuw in te plannen.

 

6.2 Als er niet tijdig wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

    6.2.1 Als gebruikers hebben gekozen voor een betaling per sessie, wordt een annuleringsvergoeding gelijk aan 30% van de sessiekosten in rekening gebracht.

    6.2.2 Als gebruikers een pakket van meerdere sessies hebben gekocht, zijn de volgende van toepassing:

        – Voor de eerste keer dat er geen tijdige kennisgeving wordt gegeven, wordt geen fee opgelegd.

        – Voor daaropvolgende keren dat er geen tijdige kennisgeving wordt gegeven, wordt één volledige sessie afgetrokken van het resterende          sessiesaldo van de gebruiker.

 

6.3 The Tribe behoudt zich het recht voor om annuleringskosten naar eigen permissie kwijt te schelden of aan te passen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals noodgevallen of onvoorziene gebeurtenissen.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

7.1 Voor zover toegestaan door de wet, zijn The Tribe en zijn dochterondernemingen, werknemers, agenten of licentiegevers niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, goodwill of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit (a) uw gebruik van de diensten; (b) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; of (c) enige andere kwestie met betrekking tot de diensten.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de rechtsgebied waarin The Tribe is gevestigd, ongeacht de conflictregels.

 

8.2 U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen het rechtsgebied waarin The Tribe is gevestigd.

 

Zorg ervoor dat u de ingangsdatum dienovereenkomstig bijwerkt en zorg ervoor dat de nummering en opmaak consistent zijn met uw bestaande algemene voorwaarden.